தமிழக கோவில்களில் ரூ.36000 சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்